Om Kvinnohuset Örebro

Föreningens yttersta mål är att nå ett jämställt samhälle fritt från våld. För att nå dit kombinerar vi ideella och professionella krafter och arbetar tillsammans. I verksamheten arbetar socionomer och andra professioner med vidareutbildningar inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld, våld mot barn och sexuella övergrepp. Verksamheten finansieras genom föreningsbidrag från kommuner, regioner och statligt stöd, placeringsersättningar utifrån placeringar i det skyddade boendet samt genom gåvor till föreningen. Föreningen är medlem i riksorganisationen Unizon.

Kvinnohuset Örebro är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som varit verksam sedan 1979. Föreningens övergripande syfte är enligt stadgarna att ”verka för kvinnors frigörelse på samhällets alla nivåer genom kvinnosolidarisk föreningsverksamhet”. Föreningen är kvinnoseparatistisk men sedan några år tillbaka kan män vara stödmedlemmar. Föreningen ägs av medlemmarna och leds av en styrelse.

Föreningens uppdrag är att:

  • Driva skyddat boende
  • Ge stöd till kvinnor och barn
  • Samverka med stödjande aktörer i samhället
  • Synliggöra kvinnors erfarenheter och kunskaper inom föreningens verksamhetsområde
  • Driva opinion mot och sprida information om mäns våld mot kvinnor och barn

Föreningen utgår från följande värdegrund och vision:

”Föreningen Kvinnohuset arbetar med hög kvalitet för att ge stöd och skydd t ill kvinnor och deras
barn som är våldsutsatta i en nära relation. Vi ska vara en väl fungerade verksamhet som inger
fört roende hos våra samverkanspartners. Vi skapar fört roende hos våra boende och stödsökande
genom att vara öppna, lyhörda och engagerade. Vår gemensamma vision är et t jämlikt samhälle fritt från våld i nära relationer.”

För att uppnå målen arbetar styrelse, medarbetare och volontärer tillsammans enligt entvåårig verksamhetsplan. Aktuell verksamhetsplan antogs på årsmötet 2020. Föreningens medlemmar är ytterst de som tar beslut om verksamhetens inriktning.

Föreningens verksamhet utgår från följande tre ben:

  1. Erbjuda råd och stöd i Samtalsmottagningen till kvinnor som lever eller har levt i våldsam relation; stöd till deras anhöriga eller konsultation till professionella.
  2. Driva skyddat boende som riktas till kvinnor och eventuellamedföljande barn som utsatts för våld i hemmet.
  3. Erbjuda kunskapsspridning och opinionsbildning inom verksamhetens kunskapsområde.